ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (2-2019 ΜΜΕ)

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, ζητεί να προσλάβει: Εξωτερικό Σύμβουλο σε θέματα ΜΜΕ


26.01.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (2-2019  ΜΜΕ)

 Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, ζητεί να προσλάβει:

Εξωτερικό Σύμβουλο σε θέματα ΜΜΕ για την υλοποίηση των αναγκών που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του ΕΔΜΝ και σύμφωνα με τις ανάγκες που απορρέουν από τη συμμετοχή του ΕΔΜΝ στο Κατάλογο διαφάνειας της ΕΕ.

 Φυσικό πρόσωπο, ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, Έλληνας υπήκοος ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλάει άπταιστα  έως πολύ καλά τα ελληνικά.

Εργασιακό αντικείμενο: παροχή Συμβουλών σε θέματα διαφάνειας και ενημέρωσης μέσω έντυπου και Ηλεκτρονικού τύπου.

Να έχει τουλάχιστον  ανάλογη προϋπηρεσία σε έντυπο και Ηλεκτρονικό τύπο άνω των 3 ετών. Ανάλογη υπηρεσία σε μικρό νησί θα  συνυπολογισθεί.

Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον ΔΕ. Ανάλογη αποφοίτηση από σχολή δημοσιογραφίας θα συνυπολογισθεί.

Επίσης να διαθέτει άνεση χρόνου σε περίπτωση που χρειαστεί να ταξιδεύει σε άλλα μέρη στην Ελλάδα η στην Ε.Ε.

Συνολική Διάρκεια της Πρόσληψης: 12 μήνες από την Ημέρα Υπογραφής της σύμβασης και με την δυνατότητα παράτασης για άλλους 12.

Επιπλέον κοινωνικά κριτήρια θα λυφθούν υπόψη, καθώς επίσης και συστατικές επιστολές σε ανάλογες εργασίες. Απαραίτητη προσκόμιση έγγραφου που να βεβαιώνει την κτήση έντυπου και Ηλεκτρονικού τύπου. Οποιαδήποτε θεσμική θέση ανάλογη θα συνεκτιμηθεί.

Δικαιολογητικά: 1. Ταυτότητα 2. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την κυριότητα ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου. Λοιπά επιπλέον στοιχεία. 3. Αίτηση συμμετοχής για την ως άνω θέση.

Στοιχεία που θα βεβαιώνουν τα παραπάνω θα αξιολογούνται κατά την Α Φάση της διαδικασίας της Αξιολόγησης.

 

Αποστολή Φακέλου με όλα τα βεβαιωτικά (σε φωτοτυπίες) στην Διεύθυνση: Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών με την ένδειξη: 2-2019ΜΜΕ.

Ερμού 53, 10563 Αθήνα.

Τελευταία Ημερομηνία υποβολής φακέλου με όλα τα βεβαιωτικά ορίζεται η 1η  Μαρτίου 2019( Σφραγίδα Ταχυδρομείου).

Επιπλέον Πληροφορίες θα δίδοντα μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: president@smallisland.eu