ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (3-2019 ΥΔΡΑ)

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, ζητεί να προσλάβει: Εξωτερικό Τεχνικό Σύμβουλο


16.02.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (3-2019  ΥΔΡΑ)

 

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, ζητεί να προσλάβει:

Εξωτερικό Τεχνικό Σύμβουλο για την υλοποίηση των αναγκών που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του ΕΔΜΝ και σύμφωνα με τις ανάγκες που απορρέουν από τη συμμετοχή του ΕΔΜΝ στο Κατάλογο διαφάνειας της ΕΕ, το Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και την υποστήριξη των δήμων – μελών του.

 Ο Ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι Φυσικό πρόσωπο, άνω των 18 ετών, Έλληνας υπήκοος ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλάει άπταιστα  έως πολύ καλά τα Ελληνικά.

Εργασιακό αντικείμενο: Παροχή Συμβουλών σε Τεχνικά εν γένει  θέματα, επικουρικής  τεχνικής υποστήριξης των δήμων μελών του ΕΔΜΝ καθώς επίσης και παρουσίαση ανάλογων δράσεων του ΕΔΜΝ όπου αυτό καλεσθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Να έχει τουλάχιστον   2 ετή ανάλογη προϋπηρεσία. Να είναι  γνώστης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά και να έχει την δυνατότητα παραμονής αρκετών ημερών στην Ύδρα. Ανάλογη υπηρεσία σε μικρό νησί θα  συνυπολογισθεί.

Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Τ.Ε. Ανάλογη συμμετοχή του σε θεσμικά όργανα σχετικά με τα μικρά νησιά  ή και το αντικείμενο του θα συνεκτιμηθεί.

Επίσης να διαθέτει άνεση χρόνου σε περίπτωση που χρειαστεί να ταξιδεύει σε άλλα μέρη στην Ελλάδα η στην Ε.Ε.

Συνολική Διάρκεια της Πρόσληψης: 12 μήνες από την Ημέρα Υπογραφής της σύμβασης και με την δυνατότητα παράτασης για άλλους 12. Συνολικό κόστος ετήσιας αποζημίωσης 6.000  ευρώ.  Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης η επιπλέον των 12 μηνών εργασία θα συνυπολογίζεται με τη μέθοδο των δωδεκατημορίων. Επιπλέον κοινωνικά κριτήρια θα λυφθούν υπόψη(Μόνιμος κάτοικος μικρού νησιού κλπ).

 Δικαιολογητικά: 1. Ταυτότητα 2. Στοιχεία που να αποδεικνύουν το τίτλο Σπουδών. Λοιπά επιπλέον στοιχεία. 3. Αποδεικτικά στοιχεία των επιπλέον προσόντων. 4.Αίτηση συμμετοχής για την ως άνω θέση.

Στοιχεία που θα βεβαιώνουν τα παραπάνω θα αξιολογούνται κατά την Α Φάση της διαδικασίας της Αξιολόγησης.

Αποστολή Φακέλου με όλα τα βεβαιωτικά (σε φωτοτυπίες) στην Διεύθυνση: Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών με την ένδειξη: 3-2019ΥΔΡΑ.

Ερμού 53, 10563 Αθήνα.

Τελευταία Ημερομηνία υποβολής φακέλου με όλα τα βεβαιωτικά ορίζεται η 22α  Μαρτίου 2019( Σφραγίδα Ταχυδρομείου).

Επιπλέον Πληροφορίες θα δίδοντα μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: president@smallisland.eu