Σκοπός

1. Σκοπός του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών είναι η παροχή κάθε είδους νόμιμων υπηρεσιών για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Η επικουρική υποστήριξη των Δήμων σε θέματα πού άπτονται των αρμοδιοτήτων των ελληνικών μικρών νησιών σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο σκοπός της εταιρείας δεν είναι κερδοσκοπικός. Η μεταφορά τεχνογνωσίας υποστήριξης και κάθε νόμιμης υπηρεσίας σε άλλες περιοχές ελληνικές η διεθνείς με σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.


2. Η αειφόρος και η βιώσιμη ανάπτυξη, ως κύριος σκοπός του Δικτύου, αναφέρονται στην οικονομική ανάπτυξη με ορθολογική χρήση των πόρων ανάπτυξης μιας περιοχής –με σεβασμό στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής –με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τελικό στόχο την ποιότητα ζωής των πολιτών τους. 
            Με τον όρο πόροι ανάπτυξης μιας περιοχής νοούνται : οι υδατινοι-ατμοσφαιρικοι-εδαφολογικοι-ενεργειακοι-ορυκτοι-ιστορικοι-θρησκευτικοι-γλωσσικοι-χλωριδας-πανιδας-τοπιων(φυσικών και μη)-οικοσυστημάτων (ανθρωπίνων και μη) πολιτιστικοί, τουριστικοί κλπ.
            Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιακής επανάστασης ,του εντεινόμενου ανταγωνισμού ενώνοντας τις δυνάμεις μας μέσα από συνεννόηση-σύνθεση ιδεών και απόψεων και συνέργειες στοχεύουμε στην καινοτόμο ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών. Κεντρικά στοιχεία αυτής της ανάπτυξης δεσμευόμαστε να είναι : η καινοτομία, η γνώση, η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, η προστασία του περιβάλλοντος η εξωστρέφεια κλπ.


3. Οι συμμετέχοντες δήμοι – κοινότητες των νησιών, κοινωνικοί φορείς τους σωματεία, σύλλογοι, λοιποί φορείς κοινωνικής-δημόσιας-ιδιωτικής οικονομίας καθώς και ιδιώτες, αποδέχονται και δεσμεύονται να επιδιώξουν και να υπηρετήσουν το παραπάνω σκοπό - πλαίσιο γενικών πολιτικών στόχων και κατευθύνσεων με έμφαση στην υπεράσπιση του κοινωνικού συμφέροντος των μικρών νησιών.